gift

Generelle Kampanjeregler

De generelle regler og vilkår nedenfor (”Regler”) gjelder for alle tilbud, priser og konkurranser (samlet; ”Kampanje”) som er annonsert eller tilgjengelig på norskcasino.me (”Siden”).

For å delta i hvilke som helst Kampanjeaktivitet, aksepterer enhver deltager (”Deltager” eller ”du”) å være ubetinget bundet av følgende (som vil være gjeldende): (i)disse regler og (ii) alle spesielle vilkår og betingelser relevant for den aktuelle Kampanjeaktiviteten som kan bli vist på Siden (”Spesielle regler”).

Enhver Kampanjeaktivitet vil bli gjennomført i henhold til alle gjeldende lover og regler.

Kvalifisering

For å delta i hvilke som helst Kampanjeaktivitet må du må være 18 år eller eldre. Du kan når som helst bli bedt om å gi oss eller en utpekt tredjepart, bevis på din aldre og din identitet. Du må på forespørsel og til vår tilfredsstillelse, kunne presentere et gyldig pass eller annen gyldig offentlig utstedt identifikasjon med bilde som viser din identitet og / eller alder. Klarer du ikke til vår tilfredsstillelse å presentere denne typen dokument(er), blir du automatisk ekskludert fra Kampanjeaktiviteten og du vil uten noen kompensasjon, miste alle rettigheter, premier og midler som er allokert til deg.

Ved å delta i hvilke som helst Kampanjeaktivitet, bekrefter du at alle kontaktdetaljer du gir i forbindelse med Kampanjeaktiviteten, inklusive, men ikke begrenset til ditt navn og epostadresse, er korrekte og oppdaterte.

Deltageroppførsel

Du kan ikke bruke flere oppføringer, registreringer eller konti for å delta i Kampanjeaktiviteten. Videre kan du ikke la andre personer delta i Kampanjeaktiviteten ved å bruke din registrering / konto.

Dersom vi blir klar over noen form for forfalskning, bedrageri, dårlig oppførsel, uærlighet eller lignende ved din deltagelse i Kampanjeaktiviteten eller brudd på disse regler eller spesielle regler, har vi den absolutte rett, etter eget skjønn og uten forhåndsvarsel, automatisk diskvalifisere deg eller ugyldiggjøre din deltagelse. Dersom forfalskning, bedrageri, dårlig oppførsel, uærlighet eller lignende oppførsel først oppdages etter at du er tildelt hvilke som helst premie, skal du på forespørsel, returnere det samme til oss (eller gi kompensasjon) umiddelbart etter at du blir bedt om dette av oss. Manglende mulighet til å håndheve hvilke som deler av disse reglene gir ikke en mulighet til fraskrivelse av den delen av reglene.

Gjennom hele Kampanjeaktiviteten vil strenge regler for oppførsel gjelde for alle deltagere og bli håndhevet av oss eller den vi utpeker. Vi reserverer oss retten til å ta enhver reaksjon vi finner nødvendig mot enhver deltager som har brutt disse reglene eller spesielle regler og / eller som har agert bedragersk eller uærlig mot Kampanjeaktiviteten. En slik reaksjon kan inkludere, men ikke begrense seg til utestengelse, suspensjon eller diskvalifisering fra Kampanjeaktiviteten, inndragelse av alle premier eller gevinster som er samlet og som normalt ville vært tildelt deltageren. Beslutningen om hva som regnes som bedragersk eller uærlig oppførsel fra en deltager mens han / hun deltar i en Kampanjeaktivitet, er helt opp til oss og vårt skjønn.Vi reservere oss retten til å avlyse, suspendere og modifisere en Kampanjeaktivitet eller deler av en, dersom forfalskning, tekniske problemer eller andre faktorer utenfor vår kontroll, svekker integriteten eller rett funksjon av Kampanjen slik vi etter eget skjønn har bestemt.

Premier / gaver

Vi vil annonsere på siden og / eller i de spesielle regler, alle begrensninger i deltagelse i en Kampanje sammen med siste dato for deltagelse og for påmelding i hver Kampanje eller antall deltagere vi vil akseptere før vi lukker Kampanjen. Denne informasjonen vil være tilgjengelig på siden og / eller i de spesielle regler sammen med hver premie (”Premie”) eller belønning (”Belønning”), men vil ikke være tilgjengelige i disse reglene.

For å unngå tvil; premiene eller belønningene og / eller andre ting som kan gis bort i forbindelse med Kampanjen er ikke overførbare og kan ikke bli gitt, tildeles, overføres, selges eller byttet med noen annen person eller personer.

Vi reserverer oss retten til å tilby et kontantalternativ til hvilke som helst premie eller gave. Du vil ikke ha rett til å kreve kontantbetalingsalternativet dersom vi ikke godkjenner dette. Kontantverdien for hver enkelt premie eller gave (dersom vi aksepterer å gjøre et slikt kontaktbetalingsalternativ tilgjengelig i hvilke som helst Kampanje) vil bli spesifisert i de spesielle reglene.

Vinnerne av premier / gaver vil få beskjed innen tidsfristen og på den måte som er angitt i de spesielle reglene, enten ved å legge inn en oppdatering på vår side eller ved å gjøre en annonsering på vår side, epost eller ved andre former for kommunikasjon som blir angitt for hver Kampanje i de spesielle reglene. Det er den enkelte deltagers ansvar å sørge for at kontaktinformasjonen og epostadressen som er satt opp i deres konto er gyldig og korrekt.

Premier / gaver må kreves innenfor tidsfristen gitt i de spesielle reglene. Så sant ikke annet er definert, starter tidsfristen når du har mottatt beskjed om din gevinst. Har du ikke gjort krav på din premie / gave i løpet av tidsfristen, vil premien / gaven bli annullert. Annullerte gaver kan trekkes tilbake og tilbys andre deltagere eller bli tilbudt i en annen Kampanje.

Etterfulgt av beskjed til deg om at du har vunnet en premie eller har krav på å motta en gave, vil premien / gaven bli sent eller gjort tilgjengelig for deg innen den tidsfristen som er angitt i de spesielle reglene etter avslutningen av Kampanjen. Merk deg at dersom en del av en premie / gave relaterer seg til et evenement i fremtiden, vil du ikke kunne benytte premien / gaven før den fremtidige dato.

Premier / gaver forutsetter tilgjengelighet. I tilfelle av manglende tilgjengelighet, reserverer vi oss retten til å gi en alternativ premie eller gave med samme verdi og spesifikasjon.

Vi er ikke ansvarlige for din manglende evne til å etterkomme eventuelle tredjepartsregler og vilkår som blir pålagt av leverandøren av en premie eller gave (”Tredjepartsregler”) som du må følge for å kreve og / eller bruke en spesiell premie eller gave. I tillegg kan du bli bedt om å inngå en separat bindende avtale med oss med hensyn til vilkår for tildeling og / eller bruk av noen del av premien eller gaven. En unnlatelse av å overholde slike forhold kan resultere i tap av premien / gaven.

Vinnere kan ikke og er ikke på noen måte autorisert til å binde oss til noen kontrakt, påløpt utgift eller kostnad uten på forhånd å ha mottatt en skriftlig godkjennelse.

Ingen premie eller gave vil bli tildelt noen deltager som for hvilke som helst årsak, av gjeldende lov ikke har lov til å motta og / eller bruke premien / gaven eller hvor det å gi premien / gaven er ulovlig.

Enhver deltager har alene ansvar, ved mottagelse av en premie / gave som en del av hvilke som helst Kampanje, for alle plikter, skatter eller avgifter som tilkommer ved mottagelse av premie / gave og som må betales til hvilke som helst relevant myndighet i henhold til gjeldende lov.

Helse og trygghet

Du må etterkomme alle retningslinjer for helse og trygghet og / eller de instruksjoner som kan bli gitt oss eller som du på annen måte burde være kjent med i forbindelse med din deltagelse i en Kampanje og holde seg til alle nødvendige og gjelde lover og regler. Manglende evne til å etterkomme enhver gitt retningslinje kan resultere i at du diskvalifiseres fra Kampanjen.

Du må ta alle nødvendige grep for å sikre egen helse og trygghet når du deltar i evenementer eller aktiviteter som er en del av Kampanjen eller premien. Enhver adferd, oppførsel eller handling fra deg som vi mener vil utgjøre en medisinsk, sikkerhet- eller trygghetsrisiko (inkludert uten å begrense seg til truende, psykisk eller fysisk, oppførsel) vil føre til umiddelbar diskvalifisering.

Du har plikt til å ta alle forhåndsregler for å sikre egen helse og trygghet når du deltar i Kampanjen og forstå at deltagelse i Kampanjen skjer på egen risiko.

Du må informere oss om eventuell medisinske eller andre forhold som gjør deg uskikket til å delta i Kampanjen så snart du blir klar over Vi reserverer oss retten til å si opp din plass i Kampanjen eller i tildelingen av en premie (dersom gyldig) uten ansvar eller kompensasjon dersom du etter egen mening kan utsette andre for sykdomsrisiko eller skade eller kanselering, avbrytelse eller avkortning av Kampanjen.

Eierskapsrettigheter

Dette, punkt 5, skal bare gjelde dersom en Kampanje krever at du sender inn innhold til vår vurdering som en del av en påmeldingsmetode til en bestemt Kampanje og inkluderer, men ikke begrenses til artikler, blogger, audiovisuelle opptak og fotografier (samlet ”innhold”).

Du garanterer og forsikrer med dette at du er eier av alt materiale og alle elementer i innholdet du kan sende inn og at du har tillatelse til å utnytte innholdet som en del av den aktuelle Kampanjen og at du har sikret alle deg nødvendige tillatelser, autorisasjoner og godkjennelser som inkluderer enhver person eller materiell som fremkommer i ditt innhold. Itilleggbekrefter duved å sende inn innholdet, at du herved gir oss en ubetinget, ugjenkallelig, ikke eksklusiv, royalty fri, fulltoverførbar, evigvarende verdensomspennende lisenstil å bruke,publisere, overføre,autoriseretredjeparter å bruke, publisere elleroverføreinnholdeti alle formaterogpå alle plattformer som nåer kjent ellerheretteroppfunnet,utenvederlagtil degeller noen tredjepartsom på noen måte vises i

Du garanterer at innholdet ikke omfatter eller gjøre bruk av noen under atten (18) år, er rasistisk, obskønt, nedsettende, truende, sjikanerende, injurierende, bedragersk, uredelig, krenkende for andres privatliv, støtende, injurierende av noen person, eller på annen måte inneholder eller støtter noe ulovlig. Du garanterer at innholdet du sender ikke krenker noen patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrettigheter eller andre immaterielle eller proprietær- eller privatlivsrett av noe slag. Du godtar og ikke inkludere eller beskrive noe i innholdet: (i) som er ment å rokke eller skade andre; som bedrar, trakasserer, forringer eller skremmer en person eller gruppe av personer på grunnlag av noen klassifisering, inkludert, men uten begrensning til, religion, kjønn, seksuell legning, rase, hudfarge, tro, etnisitet, nasjonal opprinnelse, statsborgerskap, alder, sivilstand, militær status eller uførhet; (iii) som vil utgjøre, eller oppmuntre til kriminell atferd eller gi opphav til sivilrettslig ansvar; eller (iv) som er beregnet til kommersielle formål, inkludert, men uten begrensning, sende noe form for materiell som er ment til bruk for å samle inn penger eller å fremme, annonsere eller for salg av varer eller tjenester.

Du erkjenner at når du sender oss ditt innhold, så gjør du det på eget ansvar og risiko og at du alene er ansvarlig for alle elementer i ditt innhold. Videre erkjenner du at vi ikke har noen plikt til å sortere, gå gjennom eller redigere noe av innholdet du sender inn til en Kampanje.

Etterinnsending av innholdet ditt, samtykker du i atvi,ellerautorisertetredjeparter påvåre vegne, forbeholder seg retten til, og etter eget forgodtbefinnendeå la være åpublisere,ta ned, klippe, beskjære eller redigereinnholdet ditt (ogdu tillaterosså utføre allede samme operasjoner som vimener er nødvendig) og vi er ikke forpliktet til åbruke, laste opp, kringkasteog/eller overføreinnholdet pånettstedet vårtellerinoen andre medier.

Ansvarsbegrensning

Ved å delta i en Kampanje samtykker du herved til å løse, frislippe og holde oss, våre juridiske representanter, partnere, datterselskaper, agenter, ledere, direktører og ansatte skadesløse fra noen kostnader, utlegg, skader, tap på fordringer, søksmål anlagt av deg eller av tredjepart på dine vegne (”krav”), som et resultat av din deltagelse i en Kampanje og / eller premie / gave som kan bli tildelt deg på denne bakgrunn. Du samtykker videre i at vi er fullt utelukket for ethvert ansvar i forbindelse et slikt krav ( andre enn betaling for kostnader og utlegg avsatt som en del av premien (hvis noen) i forbindelse med Kampanjen)

Som tillatt under punkt 6.1 over, erkjenner og samtykker du i at, i den utstrekning det er tillatt etter gjeldende lov, uansett årsak, i kontrakt, tort eller på annen måte, vil vi, våre partnere inkludert og uten begrensninger for våre ledere , direktører, ansatte eller etterfølgere på noen måte være ansvarlige overfor deg for: indirekte, spesiell, straffende, vilkårlige, påført (inkludert, men ikke begrenset til, tapt inntekt, tap av forretninger og annen fortjeneste, tap av programmer, kostnader til erstatning av programvare eller tap av opptak og nedtegnelser, informasjon eller data), eller andre skader som på noen måter oppstår som følge av din deltagelse eller relasjon til en Kampanje (eller manglende evne til å delta), selv om slike partnere skal ha blitt informert om muligheten for slike skader; eller (ii) noe krav som skyldes feil, mangler eller unøyaktigheter i gjeldende Kampanje.

Vi vil ikke være ansvarlig for at du utfører eller hvordan du utfører dine plikter under Kampanjen eller i forbindelse med premien / gaven på grunn av forhold utenfor vår kontroll og mens vi forsøker å skaffe en alternativ premie / gave. Dersom vi ikke klarer dette vil vi ikke under slike forhold være ansvarlig for å kompensere noen deltager.

Du godtar herved å holde oss sammen med våre juridiske representanter, partnere, datterselskaper, agenter og deres ledere, direktører og ansatte skadesløse mot alle kostnader, tap, skader, utlegg og ansvar (inkludert tap av rykte og Goodwill og utlegg til profesjonelle rådgivere) som oppstår som et resultat av at du har brutt dine forpliktelser i disse regler eller de spesielle regler eller i forbindelse din manglende evne til å følge de instruksjoner gitt av oss eller i relasjon hvilke som helst sak i forbindelse med din deltagelse i en Kampanje.

Forskjellig

Dersom en deltager ønsker å klage på hvilke som del av Kampanjen, inkludert, men ikke begrenset til alt rundt tildeling av premien / gaven, valget av en deltager til å delta i Kampanjen, oppførselen til en deltager, disse reglene eller de spesielle reglene, vennligst kontakt oss på: [email protected] vil undersøke alle mottatte klager og vi vil komme tilbake med et svar innen fornuftig tid etter mottagelsen av klagen.

Ved å delta i noen av våre Kampanjer du gir du oss herved retten til å benytte navnet ditt, bilde og stemme i markedsføring og reklamekampanjer i alle media, uten kompensasjon. Du gir avkall på ethvert krav eller rettighet mot oss vedrørende slik bruk og på hvilke som helst måte.

Disse reglene og eventuelle spesielle regler representerer den hele avtalen mellom deg og oss i forbindelse med enhver Kampanje du deltar i og den erstatter alle tidligere representasjoner, avtaler, forhandlinger og forståelser (muntlig eller skriftlig) mellom deg og oss. Bortsett fra det som spesifikt er angitt her, er alle forhold, garantier, representasjoner og vilkår (direkte eller indirekte ved lov) helt utelukket. Det ugyldige, ulovlig eller ikke, av hele eller deler av disse reglene, påvirker ikke eller forringer ikke videreføringen i resten av reglene.

Du kan i henhold til de spesielle regler bli bedt om å oppgi personlig informasjon inkludert epostadresse, i forbindelse med en Kampanje. Vi kan benytte denne informasjonen i den hensikt å gjennomføre Kampanjen og for ågi deg reklamemateriell.

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, når som helst å endre disse reglene eller de spesielle reglene, inkludert å avlyse, endre eller utsette en Kampanje, dersom vi etter eget skjønn, mener at Kampanje ikke kan gjennomføres som angitt. Endringer til hvilke som helst Kampanje skal gjøres på nettstedet og din fortsatte deltagelse i Kampanjen vil bli ansett som akseptert etter foreslåtte endringer eller modifikasjoner.

Når vi gir deg en oversettelse av den Engelske versjonen av Kampanjevilkårene, aksepterer du i at oversettelsen er gitt deg kun som en service og det er den Engelske versjonen av Kampanjereglene som styrer ditt forhold til oss. Dersom det er noen motsetninger mellom den Engelske utgaven av Kampanjereglene og den oversatte utgaven av Kampanjereglene er det den Engelske utgaven som gjelder.

Disse reglene og spørsmål relatert til disse, reguleres av og tolkes i samsvar med lovene på Kypros. Du sier deg herved ugjenkallelig enig i at; forhold som blir angitt nedenfor, at retten i Limassol, Kypros skal ha eksklusiv jurisdiksjon i forhold til eventuelle krav , tvister eller diskusjoner i forhold til en Kampanje og hvilke som helst saker som oppstår fra denne og ugjenkallelig frafalle deg enhver rett som du kan ha til å protestere mot at en handling blir bragt opp i disse domstolene, eller å hevde at saken har blitt bragt inn for feil forum, eller at disse domstolene ikke har jurisdiksjon. Deltageren samtykker videre i at alle tvister, krav og grunnlag for søksmål som følge av eller i forbindelse med denne Kampanjen, eller tildelte premier, skal bli løst individuelt og ikke i noen form for gruppesøksmål. Ingen ting i dette punktet skal begrense vår rett til å anlegge sak mot deg i hvilke som helst annen kompetent domstol. Anlagt sak i en eller flere domstoler skal ikke utelukke å anlegge sak i en annen domstol, samtidig eller ikke, i den utstrekning det er tillatt etter loven i en den andre jurisdiksjonen. Har du spørsmål om Kampanjen, vennligst kontakt: [email protected]

norsk casino avatar author
Norsk Casino Redaktør

Redaktør Norsk Casino er vår hovedredaktør siden 2013 og har ansvar for innold og skribenter.

Anmeldelser av Generelle Kampanjeregler

Vær den første spilleren som vurderer dette casinoet

Svar på

Spørsmål om

Ved å sende inn ditt svar samtykker du til våre retningslinger for vurderinger, finn ut mer

Check this box if you want email alerts when your reviews receive a reply. Opt-in will apply to all reviews posted by you on the WhichBingo website. You can change your email preferences at any time via your profile page.

Send inn din tilbakemelding
Tusen takk!

Thank you for submitting your review. It is now awaiting moderation and will be live shortly.

Back To Site
Anmeldelser (0)
Spørsmål og svar (0)
Ingen har vurdert dette enda
Ingen har spurt noe enda
Last mer